Regulamin serwisu

.

REGULAMIN

SERWISU

www.rodzicsportowca.pl

 

WSTĘP

 

 1. Niniejszy Regulamin określa: ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 2. Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej https://www.rodzicsportowca, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 4. Firma SG Sport świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

 

I.  DEFINICJE

Użytym w tekście wyrażeniom należy przypisać następujące znaczenia.

SERWIS

Platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.rodzicsportowca.pl wraz ze wszystkimi subdomenami (podstronami), wraz ze wszystkimi znajdującymi się na nich treściami.

REGULAMIN

Niniejszy akt wraz z załącznikami: polityką prywatności Serwisu oraz wzorem formularza odstąpienia od umowy.

UŻYTKOWNIK

Osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z Serwisu, również gdy działając reprezentuje osobę prawną lub osobę nieposiadającą osobowości prawnej (np. stowarzyszenie). Użytkownikiem jest zarówno osoba posiadająca konto w Serwisie, jak i korzystająca z niego bez takiego konta.

KLIENT  

Osoba, która posiada zarejestrowane konto w Serwisie. Klientem może być wyłącznie osoba prowadząca działalność gospodarczą, klub lub stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBIEKT NIEZAREJESTROWANY

Obiekty sportowe ogólnodostępne dodane do bazy w celach informacyjnych, których dane i lokalizacja pochodzi z dostępnych źródeł – CEIDG, KRS, GOOGLE

KONTO STANDARD

Konto Klienta zarejestrowanego w Serwisie, nieposiadające statusu Konta Premium.

KONTO PREMIUM

Status konta Klienta po wykupieniu usługi „Premium” ulepszającej konto
i dodającej nowe funkcjonalności (możliwości) do konta, określone szczegółowo w regulaminie  . 

WŁAŚCICIEL SERWISU

SG Sport Michał Gmyrek z siedzibą w Katowicach przy ul.  Mieczysława Karłowicza 13/5 NIP: 6331938542,
REGON:278020926

 

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II REGULAMIN

 

§ 1

[WŁAŚCICIEL SERWISU]

 1. Właścicielem Serwisu jest SG Sport Michał Gmyrek z siedzibą w Katowicach przy ul.Mieczysława Karłowicza 13/5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod następującymi numerami: NIP: 6331938542, REGON 278020926, „Rodzic Sportowca”, a także skrót „RS” stanowi markę własną Właściciela Serwisu.
 2. Wszelkie prawa do całości lub części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań technicznych i graficznych, układu strony, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, zastosowanych algorytmów, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców i opracowań, stanowią własność Właściciela Serwisu i podlegają ochronie prawnej. Takiej samej ochronie podlegają wiadomości wysyłane Klientom drogą elektroniczną.
 3. Nie stanowią własności Właściciela Serwisu treści ogłoszeń, reklam innych podmiotów, w tym sponsorowanych, informacje zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników.
 4. Modyfikacja, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, publiczne wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, udzielanie licencji, tworzenie zbiorczych prac z udziałem materiałów objętych ochroną zgodnie z ust. 2 jest zabronione bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Właściciela Serwisu  .

 

§ 2

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w przypadku Klientów dodatkowo do przestrzegania postanowień § 5. Użytkownik ma także obowiązek przestrzegać przepisów obowiązującego prawa oraz zasad etykiety internetowej.
 2. Korzystając z serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje postanowienia obydwu dokumentów oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Regulamin jest nieodpłatne (darmowo) udostępniany Użytkownikowi w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Użytkownik ma możliwość i prawo utrwalenia treści Regulaminu poprzez jego eksport do pliku pdf. lub wydrukowanie.
 4. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników innych niż Klienci odbywać się może wyłącznie w celach niekomercyjnych i w granicach użytku osobistego  .

 

§ 3

[CEL  SERWISU, DANE UŻYTKOWNIKÓW]

 1. Celem serwisu jest stworzenie platformy łączącej dla osoby świadczące usługi lub towary związane ze sportem z osobami zainteresowanymi takimi usługami lub towarami.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania w przestrzeni Serwisu reklam usług i towarów zarówno własnych jak i podmiotów trzecich.
 3. Właściciel Serwisu może prowadzić w ramach Serwisu także sprzedaż towarów związanych ze sportem, w tym akcesoriów i wyposażenia. W przypadku sprzedaży towarów w Serwisie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci oraz korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www. oraz zapewniającej odpowiednie bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Zalecane przeglądarki to Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera  .
 5. Serwis korzysta z pakietów informacji przechowywanych w pamięci urządzenia Użytkownika, tzw. ciasteczka. Przechowywane dane obejmują informacje o numerze IP Użytkownika, dacie odwiedzin, przeglądanych ogłoszeniach, wyszukiwanych hasłach. Przechowywane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu spersonalizowania przedstawianej Użytkownikowi oferty (ogłoszeń i reklam). Użytkownik ma możliwość usunięcia ciasteczek w każdym czasie w sposób właściwy dla używanej przeglądarki internetowej.
 6. Serwis umożliwia zbieranie informacji o aktywnościach Użytkowników na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).

 

 

§ 4

[ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU]  

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zachowania kultury przy korzystaniu z Serwisu, zwłaszcza przy pisaniu komentarzy w Serwisie. Zakazane jest używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe, pisanie treści obscenicznych lub zawierających kontekst seksualny, umieszczanie treści dyskryminujących kogokolwiek z uwagi na płeć, pochodzenie, kolor skóry, wygląd, przynależność lub wyznawanie jakiejkolwiek religii lub światopoglądu, stan majątkowy, wykonywany zawód lub dyskryminujących z jakichkolwiek innych powodów, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc lub zachęcających do niej, nawołujących do popełnienia przestępstwa lub pochwalających popełnienie takiego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, naruszających dobra osobiste innych osób.
 2. Komentarze negatywne winny zawierać treść mieszczącą się w granicach krytyki. Dozwolona jest krytyka cen, jakości świadczonych usług lub obiektu na którym usługi te są świadczone, niewłaściwego zachowania lub błędnej informacji, niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, przekraczających zakres krytyki, obelżywych.
 3. Serwis zastrzega możliwość usunięcia komentarza naruszającego regulamin, w szczególności gdy zamieszczony komentarz narusza dobra osobiste osoby trzeciej, jest oczywiście nieprawdziwy lub jego nieprawdziwość zostanie uprawdopodobniona przez osobę, do której komentarz ten się odnosi, zawiera podtekst seksualny, wykorzystuje wulgaryzmy, w sposób oczywisty został umieszczony w niewłaściwym miejscu. Pracownicy Serwisu mogą także dokonać zmiany komentarza poprzez usunięcie niezgodnego z regulaminem fragmentu lub jego ocenzurowanie  .
 4. W przypadku znacznego naruszenia Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, w szczególności w przypadku umieszczenia komentarza zawierającego groźbę karalną przez Użytkownika, a także w przypadku powtarzającego się naruszania Regulaminu w inny sposób, Serwis może zablokować adres IP Użytkownika uniemożliwiając mu korzystanie z Serwisu lub pozbawić Użytkownika możliwości zamieszczania komentarzy w Serwisie i/lub wystawiania ocen.
 5. Korzystanie z Serwisu może niesie normalne ryzyko związane z korzystaniem z sieci internetowej, istniejące pomimo zastosowania przez Właściciela Serwisu odpowiednich zabezpieczeń. Na Użytkowniku ciąży obowiązek korzystania z Serwisu jedynie w sposób bezpośredni oraz posiadania odpowiedniego programu antywirusowego. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Klientów w ogłoszeniach przekierowania (linki).
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.
 7. Użytkownik winien poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa, o których powziął wiadomość.
 8. ZABRONIONE jest podejmowanie działań mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z niego przez inne osoby, w tym w szczególności nieuzasadnione „pingowanie” Serwisu.
 9. Użytkownik może zgłosić treść ogłoszenia, które uważa za naruszające Regulamin lub prawo poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku służącego do tego celu. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest w czasie 48 godzin, a w przypadku potwierdzenia przez naszych pracowników naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa, wpis podlega usunięciu. Serwis nie przesyła do Użytkownika informacji zwrotnej o podjętych działaniach, a samo zgłoszenie jest anonimowe.
 10. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
 11. Zabrania się umieszczania materiałów reklamowych innych podmiotów niż podmiotu zarejestrowanego w szczególności podmiotów prowadzących działalność o podobnym charakterze jak portal, w przypadku wątpliwości konieczny jest kontakt z administratorem portalu - biuro@rodzicsportowca.pl, wlaściciel portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów działających na jego niekorzyść.
 12. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przetwarzania danych, zakłócania systemów i sieci teleinformatycznych, a także haseł, kodów dostępu i innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji.

 

§ 5

[ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ KLIENTÓW] 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów, czyli zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników.
 2. Każdy Użytkownik prowadzący działalność związaną ze sportem, lub reprezentujący podmiot który taką działalność prowadzi, może założyć konto poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie.
 3. Przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie należy podać imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę podmiotu (w przypadku pozostałych osób), wybrać kategorię z listy lub dopisać nową, podać adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, adres siedziby, kod pocztowy, miejscowość oraz stworzyć hasło i zaakceptować niniejszy Regulamin. Dokonujący rejestracji oświadcza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji. Rejestrację można w każdej chwili przerwać, wówczas wszelkie dokonane czynności zostaną anulowane a podane dane nie zostaną nigdzie zapisane.
 4. Rejestracja konta jest równoważna zawarciu umowy, której prawa i obowiązki stron określa niniejszy Regulamin.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany danych przypisanych do konta, a także jego usunięcia.  W przypadku usunięcia konta przed zakończeniem okresu, na jaki zakupiony został status Premium konta, Klientowi nie przysługuje zwrot całości lub części zapłaconej kwoty.
 6. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Klient zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 7. Klient posiadający Konto Standard ma możliwość dodania ogłoszenia zawierającego nazwę, kategorię oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych ogłoszeniem. Korzystanie z Konta Standard jest nieodpłatne.
 8. Klienci posiadający konto PREMIUM  mają także możliwość dodania loga, zdjęcia, krótkiego filmu promującego, opisu ogłoszenia,wydarzeń, grafik oraz oferty wraz z cennikiem .
 9. Status Premium jest odpłatny i przypisywany do konta na okres uzależniony od wybranej przez Klienta przy zakupie opcji. Aktywacja  Konta Premium następuje w terminie do 3 dni  od dnia zaksięgowania przez Serwis zapłaty w wysokości zgodnej z wybraną przez Klienta opcją.
 10. Niedozwolone jest dokonywanie sprzedaży produktów bezpośrednio w Serwisie, Klient może jednak zamieścić w ogłoszeniu link przekierowujący do jego (Klienta) sklepu internetowego .
 11. Klient ma obowiązek aktualizowania danych podanych prze rejestracji.
 12. Klient zobowiązany jest w tworzonych ogłoszeniach do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub pokrewnych osób trzecich.
 13. Zamieszczane ogłoszenia muszą spełnić normy stawiane komentarzom Użytkowników, określonym w § 4 powyżej, a nadto ogłoszenia te:
  • muszą być zgodne z rzeczywistością, zwłaszcza w zakresie ceny za świadczone usługi,
  • nie mogą stanowić reklamy leków lub wyrobów medycznych, których reklama jest niedozwolona,
 14. Niedozwolone jest zakładanie kont z podaniem danych nieistniejących podmiotów, lub w imieniu podmiotów do których reprezentowania nie jest się uprawnionym.
 15. Zakazane jest umieszczanie w ogłoszeniach przekierowań zewnętrznych innych, niż do strony Klienta.
 16. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia naruszającego w jakikolwiek sposób Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, a także takich ogłoszeń, które zagrażają dobrej opinii Serwisu, ogłoszeń niezwiązanych ze sportem, a także takich, które nie przedstawiają treści merytorycznej zgodnej z celem Serwisu (spam). Serwis może także usunąć konto Klienta w przypadku powtarzającego się naruszania Regulaminu lub przepisów prawa. O fakcie usunięcia konta Klient zostanie poinformowany na wskazany w koncie adres e-mail w terminie 5 dni od dnia usunięcia.
 17. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem zawartej Umowy.
 18. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na rzecz Klienta, który założył konto po jego uprzednim usunięciu przez Serwis.
 19. Serwis może w każdej chwili zażądać pod rygorem usunięcia konta przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość zarejestrowanego podmiotu i umocowania do działania w jego imieniu, wyznaczając przynajmniej 14 dniowy termin na ich przedstawienie.
 20. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę umieszczanych w Serwisie ogłoszeń i komentarzy. W przypadku włożenia na Serwis obowiązku zapłaty tytułem odszkodowania, kary lub na jakiejkolwiek innej podstawie, za treść lub formę ogłoszenia lub komentarza Klienta, Klient z czyjego winy nastąpiło włożenie na Serwis tego obowiązku, zobowiązany jest do zwrotu kwoty tej zapłaty.

 

§ 5a

[REKLAMACJA KLIENTA] 

 1. W przypadku usunięcia konta lub ogłoszenia Klienta przez Serwis, a także w przypadku zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług lub sposobu działania Serwisu, Klientowi przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji w terminie 10 dni od usunięcia ogłoszenia lub od dnia otrzymania maila z informacją o usunięciu.
 2. Reklamacja musi zawierać co najmniej:
  • oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację -imię i nazwisko lub firm, adres poczty elektronicznej,
  • przedmiot reklamacji, zgłaszane zastrzeżenia,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie określonego działania lub zaniechania przez Serwis w związku ze złożoną reklamacją.
 3. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@rodzicsportowca.pl
 4. Serwis rozpozna reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta usunięty komentarz lub konto podlegają przywróceniu, w przypadku nieuwzględnienia złożonej reklamacji Klientowi wysłana zostanie wiadomość zwrotna z tą informacją. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin biegnie od doręczenia ostatniego wymaganego dokumentu lub informacji.

 

 

 

 

§ 5b

[DANE KLIENTÓW]

 1. W przypadku Klientów Serwis gromadzi informacje dotyczące Klientów w zasobach Serwisu, przypisując dane do konta Klienta. Serwis gromadzi dane wskazane rzez Klienta przy rejestracji, a także dotyczące zamieszczanych ogłoszeń, komentarzy oraz ocen. Serwis może przetwarzać dane dotyczące Klienta celem przygotowania spersonalizowanej oferty.

 

§ 6

[NEWSLETTER]

 1. Przy dokonywaniu rejestracji konta Klient ma możliwość zaznaczenia zgody na przesyłanie przez Serwis na podany przy rejestracji adres e-mail Klienta wiadomości zawierających oferty pracy, towarów lub usług Serwisu lub Właściciela Serwisu, aktualnych promocji i związanych z nimi produktami, a także materiały prasowe i promocyjne (newsletter).
 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości o których mowa w ust. 1 powyżej jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili odwołane poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: biuro@rodzicsportowca.pl

 

§ 7

[SPRZEDAŻ PROWADZONA PRZEZ SERWIS]

 1. Jeżeli Serwis prowadzi sprzedaż towarów, do sprzedaży tej stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Serwis zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad prawnych i fizycznych.
 3. Sprzedawcą jest Właściciel Serwisu, nabywcą Użytkownik dokonujący zakupu.
 4. W przypadku zakupu przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą dla potwierdzenia zakupu do przesyłki zostanie dołączony paragon, w przypadku przedsiębiorców należy przy zakupie zaznaczyć okno „chcę fakturę” oraz podać wymagane przez Serwis dane, które zostaną umieszczone na fakturze dołączonej do przesyłki.
 5. Koszt zakupu obejmuje koszt sprzedawanej rzeczy oraz koszt wysyłki, który jest automatycznie wyliczany przez Serwis, całość ponoszonych przez nabywcę kosztów związanych z zakupem określa kwota wymieniona przy frazie „SUMA”.
 6. Ceny podane w prowadzonym przez Serwis sklepie są cenami w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Serwis nie prowadzi sprzedaży z metodą płatności „za pobraniem” przy dostarczeniu produktu.
 8. Dokonanie płatności jest równoważne zawarciu umowy sprzedaży, w której prawa i obowiązki stron określa niniejszy Regulamin.
 9. Przy zakupie nie jest konieczne posiadanie konta, jednakże należy podać dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail.
 10. Serwis dokonuje wysyłki towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za towar. W przypadku opóźnień w realizacji umowy sprzedaży Serwis poinformuje nabywcę o fakcie opóźnień i planowanej realizacji w drodze wiadomości e-mail lub smsem. Serwis może także w terminie 5 dni od dnia otrzymania wpłaty odstąpić od umowy sprzedaży bez ponoszenia odpowiedzialności od umowy dokonując zwrotu wpłaconej kwoty.
 11. W przypadku wady produktu wykrytej w terminie roku od zakupu, nabywcy przysługuje reklamacja.
 12. Reklamacji o której mowa w ustępie 10. powyżej, dokonuje się w drodze wiadomości e-mail na adres: (). Reklamacja winna zawierać przynajmniej dane osoby dokonującej reklamację, datę zakupu, zdjęcie lub skan paragonu/faktury, opis wady.
 13. Serwis może zażądać od nabywcy przesłania reklamowanego produktu.
 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 20 dni od dnia jej otrzymania, a jeżeli produkt został wysłany zgodnie z ustępem poprzedzającym, od dnia otrzymania przesyłki.
 15. O wyniku reklamacji nabywcę informuje się w drodze wiadomości e-mail na adres, z którego nastąpiło zgłoszenie reklamacji.
 16. Jeżeli nabywcą jest konsument, ma on prawo odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny od zakupu. Odstąpienia można dokonać z wykorzystaniem stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednocześnie odsyłając zakupiony produkt.
 17. 16a. W przypadku odstąpienia od umowy, Serwis zwróci konsumentowi zapłaconą za zwracany produkt cenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 18. 16b. Odstąpienia można dokonać w drodze pisma wysłanego za pomocą tradycyjnej poczty lub w drodze wiadomości e-mail zawierającej odpowiednie oświadczenie.
 19. 16c. Jeżeli wysłanie zakupionego produktu następuje po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem.
 20. 16d. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument.
 21. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez nabywcę-konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 22. http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 23. http://polubowne.uoikik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 24. Nabywca- konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 25. Administratorem danych osobowych nabywców zbieranych za pośrednictwem sklepu w ramach Serwisu jest Właściciel Serwisu. Wszelkie dane nabywcy zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli nabywca wyrazi na to zgodę przy zakupie – również w celach marketingowych.
 26. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 27. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość zawarcia umowy (dokonania zakupu).
 28. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych nabywcy są tożsame z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników i Klientów określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

§ 7

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

Serwis, w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. za treści i formę komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników i ogłoszeń Klientów,
 3. sposób wykorzystania przez Użytkowników materiałów umieszczonych w Serwisie przez pozostałych Użytkowników,
 4. utratę danych spowodowaną działaniem podmiotów, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności lub w następstwie okoliczności, na które Właściciel Serwisu nie miał wpływu,
 5. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z niego, zwłaszcza,

szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.

 

 

 

§ 8

[ZMIANA REGULAMINU]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:
  • zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  • zmiany warunków technicznych działania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  • zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,
  • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  • w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,
  • zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
  • zmiany podmiotu świadczącego inną usługę,
  • zmian formalno-organizacyjnych po stronie Serwisu.
  • wprowadzone zmiany w Regulaminie oraz załącznikach nie zmieniają istoty regulacji, nie wpływają na prawa i obowiązki osób trzecich, a są traktowane tylko w sposób uzupełniający.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu odbywają się z poszanowaniem zaciągniętych zobowiązań względem Klientów, zwłaszcza posiadających status konta Premium, a wprowadzone zmiany nie mogą wpłynąć negatywnie na uprawnienia Klientów posiadających konto Premium, ani skracać okresu na jaki status Premium został przypisany do konta Klienta.

 

§ 9

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia jest wiążący względem zwieranych z Użytkownikami, Klientami i nabywcami umów.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji części lub całości praw do Serwisu bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Użytkowników.
 3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce wykreślonych postanowień stosuje się dopuszczalne prawem normy najbliższe wykreślonym postanowieniom.
 4. W przypadku sporu między Serwisem a przedsiębiorcą, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.
 5. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.
 6. Integralną częścią Regulaminu są:
 • Polityka prywatności Serwisu,- w zakładce "polityka prywatności"
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy,

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat:   SG Sport Michał Gmyrek  z siedzibą w Katowicach przy ul.  Mieczysława Karłowicza 13/5  NIP: 6331938542, REGON278020926.

 

Nadawca: ……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

………………     ………………………………………………..

(kod pocztowy)                                       (miejscowość)

 

 

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zakupu: ………………………………….

 

 

 

………………………………………………………..
          Data, podpis konsumenta   

 

Patronaty