Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

www.rodzicsportowca.pl

 

Administrator Państwa danych osobowych – SG Sport Michał Gmyrek z siedzibą w Katowicach przy ul.  Mieczysława Karłowicza 13/5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod następującymi numerami: NIP: 6331938542, REGON 278020926:

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

 Administrator świadczy usługi polegające na:

  1. prowadzeniu platformy umożliwiającym tworzenie ogłoszeń przez podmioty związane ze sportem i dopasowywaniem tych ogłoszeń do grona potencjalnych odbiorców,
  2. sprzedaży własnych produktów w ramach prowadzonego serwisu.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub z wykorzystaniem innych podobnych technologii oraz informacje przypisane do konta Klienta), przetwarzane są przez Administratora:

- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikom wyszukania i tworzenia ogłoszeń w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Okres przetwarzania Danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.  Dane osobowe przetwarzane są do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po jej cofnięciu przez okres przedawnienia roszczeń przeciwko Administratorowi lub jemu przysługujących. Administrator przechowuje dane przez okres 10 lat, chyba, że z przepisów prawa wynika konieczność przechowywania ich przez okres dłuższy.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania przez osobę uprawnioną, Administrator udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu o kolejne 2 miesiące, gdy wynika to z istotnych okoliczności dotyczących Administratora lub zgłoszonego żądania.

 

Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora i mogą być ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji umowy, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, programów i systemów analitycznych, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi księgowe oraz usługi marketingowe (w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody) oraz podmiotom powiązanym z administratorem.

Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@rodzicsportowca.pl lub adres korespondencyjny: ul. Karłowicza 13/5, 40-145 Katowice.

 

ORGAN NADZORU

Organem nadzoru, do którego mogą Państwo składać skargę na działanie lub zaniechanie Administratora w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat:   SG Sport Michał Gmyrek z siedzibą w Katowicach przy ul.  Mieczysława Karłowicza 13/5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod następującymi numerami: NIP: 6331938542, REGON 278020926:

 

Nadawca: ……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

……………………………………………………………………..
 

……………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

………………     ………………………………………………..

(kod pocztowy)                                       (miejscowość)

 

 

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zakupu: ………………………………….

 

 

 

………………………………………………………..
          Data, podpis konsumenta   

 

 

 

Patronaty